VIJESTI

15.5.2017.

Kategorije:

Obavijesti

2. konferencija AKTUALNA PROBLEMATIKA I PROBLEMI U POVLAČENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE održava se 24. i 25.05.2017. u Zagrebu, Hotel WESTIN

5.4.2017.

Kategorije:

Obavijesti

Prema odredbi članka 26. Statuta, unutar Udruge djeluju Komisije kao stručna pomoć Upravi udruge u radu.   Komisija za pitku vodu ima 7 članova i to predstavnike: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o, Rijeka Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb Vod

3.4.2017.

Kategorije:

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA Isporučitelj vodnih usluga dužan je donijeti opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga. Opći i tehnički uvjeti sadržavaju odredbe o: postupku izdavanja suglasnosti i osiguranju uvjeta za priključen

3.4.2017.

Kategorije:

KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE SU: građevine za javnu vodoopskrbu – akumulacije, vodozahvati (zdenci, kaptaže i druge zahvatne građevine na vodnim tijelima), uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i vodoopskr

3.4.2017.

Kategorije:

Djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavljaju se kao javna služba. Djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje od interesa su za jedinice lokalne samouprave na uslužnom području. Jedinice lokalne samouprave su dužne osigurati obavljanje