OBAVIJESTI

3.4.2017.

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA

Isporučitelj vodnih usluga dužan je donijeti opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga.

Opći i tehnički uvjeti sadržavaju odredbe o:

  • postupku izdavanja suglasnosti i osiguranju uvjeta za priključenje na komunalne vodne građevine,
  • tehničko-tehnološkim uvjetima priključenja (posebni uvjeti priključenja),
  • kvaliteti opskrbe vodnim uslugama,
  • pravima i obvezama isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga,
  • uvjetima mjerenja, obračuna i naplate vodnih usluga,
  • uvjetima za primjenu postupka ograničenja ili obustave isporuke vodnih usluga,
  • postupanju u slučaju neovlaštenog korištenja vodnih usluga i
  • tehničko-tehnološkim uvjetima za ugradnju vodomjera i mjerača protoka .

Isporučitelj vodnih usluga dužan je objaviti opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga na internetu ili na drugi prikladan način te ih učiniti dostupnim javnosti za cjelokupno vrijeme njihova važenja. 

Ograničenja ili obustave isporuke vodnih usluga

Isporučitelj vodne usluge može iz opravdanih razloga, sukladno općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, ograničiti, odnosno obustaviti korisnicima isporuku vodnih usluga.

KATEGORIJE