PRIKLJUČENJE

PRIKLJUČENJE

Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine koja se gradi dužan je priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine sukladno posebnim uvjetima priključenja prije tehničkog pregleda za ishođenje uporabne dozvole prema propisima o gradnji.

Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik izgrađene građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine sukladno općim uvjetima isporuke vodnih usluga, a najkasnije u roku od godinu dana od obavijesti JIVU o mogućnosti priključenja sukladno propisima o gradnji i ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada.

Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik druge nekretnine, osim građevine, može priključiti svoju nekretninu na komunalne vodne građevine ako je to dopušteno općim uvjetima isporuke vodnih usluga.

Radove priključenja izvodi JIVU ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova, cijenu vodomjera i mjerača protoka snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje, osim ako općim uvjetima isporuke vodnih usluga nije drukčije uređeno.

 ISKLJUČENJE  na zahtjev korisnika, JIVU može isključiti priključak na komunalne vodne građevine i ukloniti vodomjer ako se priključena građevina ne koristi zbog devastiranosti ili drugih razloga, za vrijeme dok se ne koristi.

Isključena građevina ponovno će se priključiti po službenoj dužnosti ili na zahtjev korisnika ako se utvrdi da se nikad nije prestala koristiti i ako se počne ponovno koristiti. JIVU ima pravo nadzora na mjestu uklonjenog priključka kao da priključak postoji, a vlasnik ili drugi posjednik nekretnine isključene s komunalnih vodnih građevina dužan je omogućiti provedbu nadzora.

Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine koja se ponovno priključuje snosi troškove ponovnog priključenja, a ako se priključuje unutar 18 mjeseci od prethodnog isključenja, snosi i fiksni dio cijene vodne usluge za razdoblje od prethodnog isključenja do ponovnog priključenja.

 Protupravno priključenje

JIVU je dužan isključiti protupravnog korisnika ili ozakoniti protupravno priključenje na komunalne vodne građevine te odrediti naknadu za protupravno priključenje, sve u skladu s općim uvjetima isporuke vodnih usluga u roku ne duljem od tri godine od stupanja na snagu općih uvjeta isporuke vodnih usluga.

 JIVU će naplatiti protupravnom korisniku naknadu za protupravno priključenje, počevši od trenutka protupravnog priključenja odnosno ako trenutak protupravnog priključenja nije odrediv, od trenutka saznanja za protupravno priključenje, ali najviše za pet godina protupravnog priključenja koje je prethodilo saznanju za protupravno priključenje.

Naknada za protupravno priključenje ne može biti veća od one obračunane primjenom tarife vodne usluge važeće u vrijeme obračuna naknade, a prema procijenjenoj potrošnji vode usporedive kategorije korisnika uvećanoj za koeficijent 1,5. Naknada za protupravno priključenje prihod je JIVU, a za istu se ispostavlja zaseban račun.