Posebne naknade

POSEBNE NAKNADE U CIJENI VODNIH USLUGA

NAKNADA ZA RAZVOJ

Obveznik naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge, uz koju se obračunava naknada za razvoj.

Osnovica naknade za razvoj može biti jedinica mjere isporučene vodne usluge ili iznos cijene vodne usluge, uz koju se obračunava naknada za razvoj. Naknada za razvoj se obračunava putem računa za vodnu uslugu, na kojima se zasebno iskazuje. 

Visina naknade za razvoj na jedinicu mjere isporučene vodne usluge ili stopa na iznos cijene vodne usluge određuje se odlukom o obračunu i naplati naknade za razvoj.  

Odlukom se detaljnije propisuju namjene kojima služi prihod od naknade za razvoj, način i rokove uplate naknade za razvoj, nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj, a može detaljnije propisati obveznike, osnovicu, izuzeća od plaćanja, oslobođenja i olakšice, prekršajne odredbe te postupak za njihovo ostvarenje.  

Prihodi od naknade za razvoj koriste se za gradnju, odnosno za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina, sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina na vodoopskrbnom području, području aglomeracije odnosno uslužnom području, a mora se koristiti na način da se osigura ravnomjeran razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje.  

Ako je naknada za razvoj uvedena na području jedinica lokalne samouprave na kojem se koristi više od ½ vodnih usluga u odnosu na vodoopskrbno područje, područje aglomeracije, odnosno uslužno područje, na zahtjev isporučitelja vodnih usluga, Vijeće za vodne usluge može donijeti odluku kojom se proširuje obveza plaćanja naknade za razvoj na vodoopskrbnom području, području aglomeracije, odnosno uslužnom području.

Ako je visina naknade za razvoj neujednačena na vodoopskrbnom području, području aglomeracije, odnosno uslužnom području na zahtjev isporučitelja vodnih usluga, Vijeće za vodne usluge može donijeti odluku kojom se ujednačava visina naknade za razvoj na vodoopskrbnom području, području aglomeracije, odnosno uslužnom području.

Ove odluke objavljuju se u službenim glasilima jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave.

Naknade koje se plaćaju u sastavu računa za uslugu vodoopskrbe, prema m3 isporučene pitke vode, a čine prihod Hrvatskih voda, temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva su: 
Naknada za korištenje voda  od pravnih i fizičkih osoba pri­klju­čenih na javni vodoopskrbni sustav obračunavaju i naplaćuju isporučitelji vodnih usluga, a isporučitelji vodnih usluga od 1.1.2018. postaju isključivi obveznici plaćanja ove naknade.  
Naknada za zaštitu voda  od osoba koje koriste javni vodoopskrb­ni sustav i ispuštaju sanitarne i druge otpadne vode, obračunavaju i naplaćuju javni isporučitelji vodnih usluga. 
Visinu naknade za zaštitu i korištenje voda određuje Vlada Republike Hrvatske.

Sredstva za rad Vijeća za vodne usluge osiguravaju se iz posebne naknade koju su obvezni plaćati isporučitelji vodnih usluga. Ova posebna naknada je javno davanje. Osnovicu i visinu posebne naknade, način i rokove plaćanja te druga pitanja vezana uz obračun i plaćanje posebne naknade urediti će Vlada RH propisom iz članka 217. stavka 7. Zakona o vodama.