Odluka o cijeni vodnih usluga

ODLUKA O CIJENI VODNE USLUGE

U roku od 2 mjeseca od dana izvršnosti privremenog rješenja o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta udruženi JIVU donosi, uz prethodno najmanje 30-dnevno javno savjetovanje, odluku o cijeni vodnih usluga koja sadrži: područje pružanja vodne usluge; vrstu vodne usluge; tarifu vodne usluge; način obračuna i plaćanja cijene vodne usluge; odredbu da se javna davanja obračunavaju i naplaćuju uz cijenu vodne usluge; cijenu vodne usluge pražnjenja otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje.

Odluka o cijeni vodne usluge donosi se za razdoblje trajanja poslovnog plana JIVU! (Članci 45. i 109.)

Sredstva cijene vodnih usluga prihod su JIVU, a obveznik plaćanja je korisnik vodnih usluga.

Cijena vodne usluge sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela, a osnovica varijabilnog dijela cijene vodne usluge javne vodoopskrbe je količina (kubni metar) vode isporučene korisnicima dok je osnovica varijabilnog dijela cijene vodne usluge javne odvodnje i/ili pročišćavanja otpadnih voda je količina (kubni metar) ispuštene otpadne vode. Fiksni dio cijene vodne usluge plaća se u fiksnom iznosu i mora pokriti fiksne troškove pružanja vodnih usluga propisane uredbom o učinkovitosti.

Socijalna cijena vodne usluge

Odluka o cijeni vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje mora sadržavati i cijenu koju plaćaju socijalno ugroženi stanovnici za fiksni dio cijene vodnih usluga, a za varijabilni dio cijene vodnih usluga prema količini vode nužne za osnovne potrebe kućanstva koja se ne može utvrditi u visini većoj od 60 % od cijene vodne usluge koju plaćaju korisnici vodnih usluga koji nisu socijalno ugroženi.

Razlika do cijene vodne usluge koja osigurava povrat troškova od vodnih usluga (u daljnjem tekstu: puna cijena) podmiruje se iz proračuna JLS. Iznimno od ovoga, JIVU može odlučiti da razliku do pune cijene podmiruje dijelom iz prihoda od cijene vodne usluge koju plaćaju ostali korisnici vodnih usluga, ali ne više od 20 % te razlike.

Socijalno ugroženi stanovnik, u smislu ovoga ZVU, je osoba koja sukladno propisima kojim se uređuje socijalna skrb ima pravo na naknadu za troškove stanovanja, a njihov popis JLS dostavlja JIVU najkasnije do 10. prosinca tekuće godine za iduću godinu. Popis se redovito mijenja i dopunjuje, prema vremenu stjecanja statusa socijalno ugroženih stanovnika i dostavlja javnom isporučitelju vodnih usluga do 15. dana u tekućem mjesecu za idući mjesec.