Cijena vodnih usluga

Sredstva za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje osiguravaju se iz cijene vodne usluge. Cijena vodnih usluga prihod je isporučitelja vodne usluge, a obveznik plaćanja je vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine u kojoj se usluga koristi (korisnik). Osnovica cijene vodne usluge za odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda, osim cijene vodnih usluga pražnjenja i odvoza otoadnih voda iz septičkih i sabirnih jama, utvrđuje se prema količini (prostorni metar) ispuštene otpadne vode koja se mjeri na način propisan zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva za mjerenje ispuštene otpadne vode za potrebe obračuna naknade za zaštitu voda. 

Odluka o cijeni vodnih usluga 

Visinu cijene vodnih usluga odlukom određuje isporučitelj vodne usluge, uz  suglasnost  jedinice lokalne samouprave. Cijena vodne usluge ne može biti niža od one određene Uredbom o mjerilima za izračun najniže osnovne cijene  vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva Tarifa vodnih usluga javne vodoopskrbe najmanje mora sadržavati:– osnovnu cijenu vodne usluge i – cijenu koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva, koja se ne može se utvrditi u visini većoj od 60% od osnovne cijene vodne usluge.

Odluka o cijeni vodnih usluga sadržava: vrstu vodne usluge, visinu cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge. Isporučitelji vodnih usluga dužni su objaviti odluku ocijeni na internetu i na drugi prikladan način te ju učiniti javno dostupnom za sve vrijeme njezinog važenja. Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Vijeća za vodne usluge, uredbom propisuje mjerila za izračun najniže osnovne cijene vodnih usluga i vrste troškova koje cijena vodnih usluga pokriva, kao i najnižu količinu isporučene vode nužnu za osnovne potrebe kućanstva.

 Suglasnost

Suglasnost na odluku o cijeni vodnih usluga daju gradonačelnici, odnosno općinski načelnici iz jedinica lokalne samouprave na vodoopskrbnom području, odnosno području aglomeracije i ona ne smije biti uvjetivana., Isporučitelj vodne usluge u obvezi je zatražiti suglasnost od svih jedinica lokalne samouprave  U roku od 30 dana od podnošenja odluke jedinici lokalne samouprave na suglasnost ona je dužna izdati suglasnost, obrazloženo odbiti izdavanje ili zatražiti izmjene i dopune. Ne postupi li jedinica lokalne samouprave na opisani način, istekom roka smatra se da je suglasnost  dana. Ako suglasnost treba izdati više jedinica lokalne samouprave na vodoopskrbnom području ili području aglomeracije smatra se da je ista izdana kada je izdaju jedinice lokalne samouprave koje su izravno ili neizravno  većinski udjeličar, dioničar, odnosno osnivač javnoga isporučitelja vodne usluge. Isporučitelji vodnih usluga dužni su dostaviti odluku o cijeni vodnih usluga Vijeću za vodne usluge u roku od 5 dana po ishođenju  suglasnosti.

Isporučitelji vodnih usluga dužni su sukladno pravilima o reviziji financijskih izvještaja, putem ovlaštenog revizora, jednom godišnje, revidirati svoje financijske izvještaje prema mjerilima propisanim Uredbom o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga koju će Vlada RH uskladiti do 31. prosinca 2013.

Isporučitelj je dužan dostaviti Vijeću za vodne usluge svoje financijske izvještaje te nalaz i mišljenje ovlaštenog revizora